30-6-2016 De stand tot nu inzake het gemeentehuis

gemeentehuis-mariahoeve

Op deze pagina vind je de stand van zaken ten aanzien van het gemeentehuis Muiden. Vanuit de wijkraad Mariahoeve i.o. proberen we een zo’n transparant mogelijk overzicht te geven.

De situatie tot op heden:

December 2015

In december 2015 heeft het oude College van B en W van Muiden de kaders ten aanzien van het gemeentehuis Muiden vastgesteld.
De kaders zijn:
– Sloop huidig pand incl. gymzaal en nieuwbouw;
– Woningbouw zoveel mogelijk in sociaal huur/koopsegment;
– Beeldbepalend in de wijk vanwege centrale ligging;
– Kleinschalig, 3 tot 4 bouwlagen, maar wel passend in de wijk;
– Aandacht voor openbaar groen en parkeren.

12 mei: Informatieavond

12 mei jl. vindt er voor directe omwonenden van het gemeentehuis en in de buurt gevestigde ondernemers een informatieavond plaats over de plannen ten aanzien van het gemeentehuis. Wethouder Hendrik Boland geeft aan: “De gegeven kaders staan vast, tenzij iemand nog met een heel goed en origineel idee aankomt.” De geschetste kaders veroorzaken veel onrust en daaruit ontstaat mede door actie van Groen Links de aanleiding om een bewonersbijeenkomst te organiseren. Om zo nodig een wijkraad te organiseren, zodat wij als wijk sterk kunnen staan.

14 juni: PID

Het nieuwe College B en W van Gooise Meren neemt de vastgestelde kaders onveranderd over in het PID, Project Initiatie Document (d.d. 14 juni) en wil dit voorleggen aan de gemeenteraad van 13 juli ter goedkeuring.

21 juni: Bewonersoverleg, oprichting wijkraad i.o.

Dinsdag 21 juni is er een eerste oriënterend overleg voor een wijkraad. Er zijn ruim 20 personen aanwezig voornamelijk uit de Mariahoeve. Ook de vervanger van Wethouder Boland, Wethouder Marleen Sanderse is aanwezig.
Omdat de plannen voor het gemeentehuis op 13 juli in de gemeenteraad worden besproken, komen er al tijdens dit overleg 5 mensen naar voren als voorlopige representatie voor de wijk: Wim Gerritsen, Marga van der Kroon, Patsy Schulp, Hans van der Steen en Karel Wiegert. Afgesproken wordt dat deze wijkraad i.o. de bezwaren richting de gemeenteraad ter tafel brengt tijdens de hiervoor georganiseerde inspraakavond op 29 juni.

29 juni: Inspraakavond

Hans van der Steen, vertegenwoordiger van de wijkraad Mariahoeve i.o., verwoordt het tijdens de inspraakavond als volgt: “De voorwaarden voor de bestemming van het voormalige gemeentehuis in Muiden moeten van tafel en er moet een open gesprek komen met de inwoners van Muiden in het algemeen en met de bewoners van de wijk Mariahoeve in het bijzonder over de toekomst van het gemeentehuis. De zogeheten nuloptie. Als dat niet mogelijk is moeten de kaders zodanig aangepast worden dat de inwoners van Muiden/Mariahoeve zich er in kunnen vinden.”

Uit de daarop volgende reacties blijkt dat de meeste raadspartijen het grotendeels hiermee eens zijn. Sommigen willen de kaders aanpassen, anderen geheel van tafel halen. Wethouder Sanderse, vervanger voor Wethouder Boland, neemt het voorstel niet terug, maar vertelt dat de raad zo nodig de kaders kan aanpassen.

30 juni: Reactie agendacommissie

Op 30 juni ontvangt de wijkraad Mariahoeve i.o. het volgende bericht van de agendacommissie van de gemeente Gooise Meren:

“Gisteravond was u aanwezig op de Politieke Avond van Gooise Meren bij het Gesprek over de PID’s van de ‘oude’ gemeentehuizen. De agendacommissie heeft besloten het voorstel voor de PID’s van de gemeentehuizen in Muiden en Naarden niet te agenderen voor de raadsvergadering van 13/7. De agendacie heeft geconstateerd dat het voorstel nog niet rijp is om een debat over te voeren. Het voorstel zal opnieuw voor een gesprek geagendeerd worden; dit wordt na het zomerreces. Daarbij heeft het college de mogelijkheid om het voorstel (al dan niet) aan te passen.”

De wijkraad Mariahoeve i.o. heeft besloten om niet af te wachten, maar:
– Een enquête op te stellen met vragen wat de wijkbewoners willen en naar mogelijke ideeën voor het nieuwe pand. Deze enquête wordt eind juli verspreid.
– In september een bijeenkomst te organiseren om de wijkbewoners (verder) te informeren.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.